INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018.

Advokatbyrån Karin Westerling AB följer dataskyddsförordningen 2016/679EG, även kallad GDPR. Integritetspolicyn gäller när Advokatbyrån Karin Westerling AB (advokatbyrån) behandlar personuppgifter vid åtagande och fullgörande av uppdrag inom advokatverksamheten.

PERSONUPPGIFTER
Advokatbyrån måste behandla olika typer av personuppgifter inom ramen för sin advokatverksamhet. Advokatbyrån samlar in följande personuppgifter om Dig som är klient.

1. Förnamn och efternamn

2. Personnummer

3. Kontaktuppgifter som folkbokföringsadress, e-postadress, telefonnummer

4. Information för tillställande av faktura

5. Nödvändig information för åtagande av uppdraget som rör Dig och Ditt ärende.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av personuppgifter sker i samband med advokatbyråns erhållande av uppdrag från Dig, eller när uppdraget förbereds eller administreras. Ni som överväger att anlita advokatbyrån är inte skyldig att lämna personuppgifter till advokatbyrån, men utan att detta sker kan advokatbyrån inte åta sig ett uppdrag eftersom advokatbyrån inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Advokatbyrån behandlar personuppgifterna för att genomföra en obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll samt för att utföra och administrera uppdraget, för kontakt med Er som klient i syfte att tillvarata Era intressen i ärendet. Personuppgifterna behandlas även för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av tvingande lag och regler om god advokatsed. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter och för att kunna genomföra uppdraget.

Bevarande och gallring av personuppgifter
Advokatbyrån är skyldig att i original eller kopia arkivera handlingar som inkommit i Ditt ärende, undantaget tryckta handlingar eller material som finns tillgängligt och kan fås fram på annat håll. Handlingar arkiveras under 10 år från datum för ärendets avslutande, eller längre om uppdragets karaktär kräver det. Vidare är advokatbyrån skyldig att enligt bokföringslagen ( 1999:1078) bevara personuppgifter i advokatbyråns bokföringsunderlag så som fakturor i sju år.

Personuppgifter gallras och avpersonifieras när dem inte längre behöver bevaras. Gallring sker genom regelbunden dokumentförstöring minst en gång per år, samt genom avpersonifiering av uppgiften på så sätt att uppgiften inte kan kopplas till en viss person.

SÄKERHET
Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig och garanterar att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda behandlingen av personuppgifter.

Vid en säkerhetsincident gällande Dina personuppgifter kommer advokatbyrån att kontakta Dig.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av Dina personuppgifter. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag över dem personuppgifter advokatbyrån behandlar.

Om Du är missnöjd med advokatbyråns behandling kan Du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är tillsynsmyndighet.

GOOGLE ANALYTICS

Vår webbplats använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig på advokatbyrån:

Karin Westerling

k.westerling@telia.com

0470-450 60

Advokatbyrån Karin Westerling AB är en advokatbyrå i Växjö som arbetar med familjerätt, brottmål, migrationsrätt och ärenden om LVU,LVM och LPT